(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខុទ្ទការល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ថ្ងៃពុធ ទី ១៣ មិថុនា ២០១៨​
36

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខុទ្ទការល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បញ្ចេញយោបល់