សូម​អញ្ជើញ​ទស្សនា​វីដេអូ៖ តើប្រជាពលរដ្ឋ បានទទួលផលប្រយោជន៍ ជាក់ស្តែងសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ពីសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន គិតចាប់ត្រឹមពីដើមឆ្នាំ ២០១៦មក?

ថ្ងៃអង្គារ ទី ៥ មិថុនា ២០១៨​
55

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ មានរយៈពេល ៤៩នាទី ១៨វិនាទី ដែលផលិតដោយ អង្គភាពព័ត៍មាននិង ប្រតិកម្មរហ៍ស នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ស្តីពី តើប្រជាពលរដ្ឋ បានទទួលផលប្រយោជន៍ ជាក់ស្តែងសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ពីសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន គិតចាប់ត្រឹមពីដើមឆ្នាំ ២០១៦មក?

 

 

បញ្ចេញយោបល់